HG24A-3R Shenzhen Xinhaofang Sky Garden (Jiangsu Hongsheng Construction Co., Ltd.)